معبودمن!! اله من!!


نگاهم کن

با چشمی که گویی من فقط مال تو هستم ..


- خطاب آمد: چه داری که چنین درخواستی می کنی؟

هیچ خدای من!!


- می دانی که این نگاه ذوبت می کند؟

با وحشتی سرد: بله خالق من!!


- تا ترس از دست دادن تعلقاتت را داری، این نگاه به چه کارت می آید؟

بعد از سکوتی عمیق: هرچه دارم مال شما، خودم و همه ی دار و ندارم..


هر چند که به هیچ نمی ارزد متاع من.. از سر لطف و بزرگی همه را بگیرید و نگاهتان را به من دهید..


یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات..

منبع : مناجات گاه |نگاه
برچسب ها :